Báo cáo lãi lỗ (P&L) là gì?

Báo cáo lỗ lãi (P&L) là bản tóm tắt thu nhập và chi phí của một tổ chức trong một khoảng thời gian.

Định nghĩa và ví dụ về báo cáo lãi lỗ

Báo cáo P&L, còn được gọi là “báo cáo thu nhập”, là báo cáo tài chính trình bày chi tiết thu nhập và chi phí trong một khoảng thời gian cụ thể. Báo cáo này giúp bạn hiểu điều gì đằng sau lợi nhuận của công ty bằng cách phân loại doanh thu và chi phí. Ví dụ: bạn có thể xem liệu một doanh nghiệp có chi nhiều hơn số tiền kiếm được cho hoạt động sản xuất hay không và bạn có thể xem lợi nhuận hoạt động riêng riêng biệt với chi phí tài chính và thuế.

Báo cáo lãi lỗ hoạt động như thế nào?

Khi bạn xem qua thu nhập và chi phí từng bước một, câu chuyện đằng sau khả năng sinh lời (hoặc thua lỗ) sẽ mở ra. Báo cáo thu nhập bắt đầu với doanh thu và chuyển sang chi phí mà cuối cùng dẫn đến lãi hoặc lỗ của tổ chức.

Nếu cần có bất kỳ bộ phận hoặc vật liệu nào, những chi phí đó thường được tính vào giá vốn hàng hóa bán (COGS). Kết quả là lãi gộp. Tiếp theo, báo cáo trừ đi mọi chi phí cần thiết để điều hành doanh nghiệp, chẳng hạn như tiền lương, tiện ích, chi phí bảo trì và các chi phí khác. Kết quả là lợi nhuận hoạt động. Ở giai đoạn này, bạn có thể biết mức độ hiệu quả của công ty trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ với lợi nhuận.

Ngoài việc hiểu khả năng hoạt động có lãi, điều quan trọng là phải biết điểm mấu chốt sau tất cả các loại thuế và chi phí lãi vay là gì. Nếu một tổ chức vay tiền, chi phí lãi suất quá cao có thể xóa sạch mọi lợi nhuận. Bằng cách kiểm tra chi phí lãi vay, bạn có thể đánh giá xem các công ty có đang sử dụng nợ một cách khôn ngoan hay không. Ngoài ra, thuế là một thực tế đối với nhiều doanh nghiệp, vì vậy bạn cần biết lợi nhuận sau thuế còn lại bao nhiêu sau khi thanh toán tất cả các chi phí cần thiết. 

Sau khi trừ đi mọi thứ bao gồm chi phí đầu vào, chi phí hoạt động, chi phí tài chính và thuế bạn sẽ có thu nhập ròng.

Phân tích báo cáo lãi lỗ theo thời gian

Báo cáo P&L là ảnh chụp nhanh kết quả tài chính của một thời kỳ. Nhưng thông tin đó có thể không hữu ích trừ khi bạn hiểu bức tranh toàn cảnh hơn. Bằng cách xem xét cách tuyên bố P&L thay đổi theo thời gian, bạn có thể phát hiện ra các xu hướng. Ví dụ: nếu giá vốn hàng bán tăng đột ngột, điều đó có thể cho thấy khả năng sinh lời thấp hơn trong tương lai (hoặc chỉ là giá đầu vào tăng đột biến tạm thời). Do đó, điều cần thiết là xem mỗi tuyên bố P&L như một phần của câu đố.

Báo cáo tài chính khác

Báo cáo P&L cung cấp thông tin có giá trị về thu nhập và chi phí. Nhưng để có cái nhìn đầy đủ về tình hình tài chính của một tổ chức, bạn cũng nên xem xét các báo cáo tài chính khác.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán cho thấy tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty. Tài sản, xuất hiện ở phía bên trái của bảng cân đối kế toán, là những thứ mà công ty có thể bán hoặc sử dụng để tạo ra doanh thu. Nợ phải trả, ở phía bên phải, đại diện cho các khoản thanh toán hoặc nghĩa vụ có thể làm giảm lợi nhuận. Cuối cùng, vốn chủ sở hữu là giá trị của công ty nếu bạn đáp ứng các khoản nợ và có tài sản còn lại.

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ nêu chi tiết những thay đổi về mức tiền mặt. Vì tính thanh khoản rất quan trọng để duy trì hoạt động kinh doanh nên khả năng quản lý tiền mặt là rất quan trọng. Rất dễ nhầm lẫn báo cáo lưu chuyển tiền tệ với báo cáo thu nhập. Tuy nhiên, báo cáo P&L nêu chi tiết khái niệm tài chính về lợi nhuận, điều này có thể không ảnh hưởng đến dòng tiền theo cách bạn mong đợi. Ví dụ, khấu hao có thể là một “chi phí” trên báo cáo P&L, nhưng đó là một khái niệm kế toán không phải là một dòng tiền. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tập trung vào các khoản thanh toán và biên lai thực tế.

The Balance (Dịch: Hoàng Lan)

Stay Connected

Must Read

- Advertisement -

Related News