Tiền bảo hiểm nhân thọ được đầu tư vào đâu?

Các công ty bảo hiểm nhân thọ luôn phải thực hiện đầu tư có lãi và an toàn tài chính để đảm bảo cho quá trình hoạt động và phát triển. Vậy tiền từ bảo hiểm nhân thọ sẽ được đầu tư vào đâu?

Quy định về đầu tư vốn của các công ty bảo hiểm

Theo Điều 98 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, số tiền vốn bao gồm tiền phí bảo hiểm khách hàng đóng hàng tháng và tiền vốn của doanh nghiệp sẽ được quy định như sau:

  1. Việc đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm an toàn, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu chi trả thường xuyên cho các cam kết theo hợp đồng bảo hiểm.
  2. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi của mình để đầu tư ở Việt Nam trong các lĩnh vực sau đây:
  • Mua trái phiếu Chính phủ;
  • Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp;
  • Kinh doanh bất động sản;
  • Góp vốn vào các doanh nghiệp khác;
  • Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng;
  • Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

3. Chính phủ quy định cụ thể danh mục đầu tư thuộc các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này và tỷ lệ vốn nhàn rỗi được phép đầu tư vào mỗi danh mục đầu tư nhằm bảo đảm cho doanh nghiệp bảo hiểm luôn duy trì được khả năng thanh toán.”

Cụ thể, năm 2017, đầu tư vào trái phiếu Chính phủ chiếm tỷ trọng hơn 60% trong tỷ trọng danh mục đầu tư, trong đó riêng lĩnh vực nhân thọ ước đạt 132.963 tỷ đồng (chiếm 62,3% tỷ trọng đầu tư toàn thị trường nhân thọ), lĩnh vực phi nhân thọ khoảng 10% vào trái phiếu các loại.

Đầu tư tiền theo từng loại hình bảo hiểm nhân thọ cụ thể

Với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống: công ty bảo hiểm sẽ dùng tiền để đầu tư vào các lĩnh vực như đã trình bày ở trên. Người mua bảo hiểm sẽ nhận được bảo tức, lãi tích lũy (nếu có) tùy theo kết quả hoạt động của công ty.
Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chia thành 2 loại: bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm liên kết đơn vị.

  • Bảo hiểm liên kết chung: tiền bảo hiểm nhân thọ sẽ được chia thành hai phần là bảo vệ và đầu tư. Công ty bảo hiểm sử dụng tiền đầu tư và có cam kết lãi suất tối thiểu hàng năm cho khách hàng.
  • Bảo hiểm liên kết đơn vị cũng được chia thành 2 phần là bảo vệ và đầu tư. Với hình thức này, khách hàng sẽ được quyền chọn lựa các quỹ đầu tư trong danh mục quy định phù hợp với nhu cầu. Phần lợi nhuận bạn được hưởng sẽ phụ thuộc vào tình hình lỗ/lãi của quỹ đầu tư mà bạn chọn.

Stay Connected

Must Read

- Advertisement -

Related News